OGÓLNE UJĘCIE

Ziemia nosi w sobie embrion ciała i zarys ducha. Ciało egzystuje dzięki wielkim funkcjom ekologicz­nym i ekonomicznym, złączonym w ekosferze. Zbio­rowa świadomość wyłania się z równoczesnej ko­munikacji między umysłami ludzi. Tworzy ona noosferę.” Ekosfera i noosfera opierają się więc na energii i informacji. Działanie zaś jest syntezą energii i in­formacji. Ale każde działanie trwa, łącznikiem mię­dzy energią, informacją i działaniem jest więc czas.Takie właśnie ogólne ujęcie energii, infor­macji i czasu składa się na następne rozdzia­ły. Jes’; próbą spojrzenia na stare problemy pod no­wym kątem.

Leave a Comment