SYSTEM OTWARTY

System otwarty jest w pewnym sensie rezer­wuarem, który napełnia stę i opróżnia z jednakową szybkością: woda utrzymuje się na tym samym po­ziomie, a jej wpływ i odpływ są równe. Aby uwypuklić stopień uogólnienia i znaczenie pojęcia systemu otwartego, posłużyłem się takim sa­mym typem podstawowego schematu myślowego dla przedsiębiorstwa, miasta, organizmu czy komórki.Wreszcie, nie należy nigdy zapominać, że system otwarty z system ekologiczny (środowisko) pozostają w nieustannym wzajemnym oddziaływaniu (interak­cji), w którym jeden modyfikuje drugi i z kolei sam jest modyfikowany.

Leave a Comment