OTWARTOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ

Każda z drewnianych bab opisanych jest systemem otwartym o bardzo wy­sokim stopniu złożoności. Są to pojęcia ważne, nad którymi warto się zatrzymać.System otwarty jest w nieustannym kontakcie ze swoim otoczeniem (uogólniając można by powie­dzieć: ze swoim systemem ekologicznym). Dokonuje wymiany energii, surowców, informacji wykorzy­stywanych do podtrzymania swojej organizacji wbrew niszczycielskiemu działaniu czasu. Odrzuca w otoczenie, energię „wykorzystaną”, entropię.Dzięki przepływającemu przezeń strumieniowi energii i mimo wzrostu entropii środowiska, entropia systemu otwartego utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie. Znaczy to, że utrzymuje się orga­nizacja tego systemu. Systemy otwarte mogą więc zmniejszać lokalnie entropię, a nawet ewoluować w kierunku stanów o wyższym stopniu złożoności.

Leave a Comment