STEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Zachowanie równowagi wymaga więc bariizo ści­słej kontroli. Kontrolę tę znacznie łatwiej sprawo­wać nad zaworem wyjściowym (wydatki) niż nad zaworem wejściowym (przychody), co narzuca ko­nieczność wyboru dalszych ograniczeń: zmniejszenia lub lepszego rozłożenia wydatków. Aby gwałtownie powiększyć swoje dochody, trzeba dysponować re­zerwami (oszczędności) albo otrzymać, na przykład, podwyżkę uposażenia. Szef przedsiębiorstwa opiera się, w działalności bie­żącej, na wskaźnikach wewnętrznych: sprzedaż, stan zapasów, ilość zamówień, wahania nadwyżek pro­dukcyjnych, wydajność, opóźnienia dostaw, Einanse, a w planach długoterminowych na bilansie, rachun­ku bieżącym i wskaźnikach zewnętrznych: stopie dyskontowej, sile roboczej, tendencjach rozwoju go­spodarki. W wyniku rozbieżności między wskaźni­kami a przewidywaniami szef przedsiębiorstwa po­dejmuje konieczne działania korekcyjne. Oto dwa przykłady dotyczące magazynów i finansów.

Leave a Comment