PRZETRWAĆ KRYZYS

Bezpośrednie przekształcanie energii słonecznej w ciepło i elektryczność możliwe jest dzięki systemo­wi koncentracji promieni słonecznych (ogrzewanie pomieszczeń, klimatyzacja) czy też dzięki komórkom fotoelektrycznym. Pośrednio energia ta wyzwalana jest przez spalanie odpadów organicznych czy wy­twarzanie paliw płynnych, w wyniku pirolizy; lub gazowych (metan), w wyniku biokonwersji odpa­dów, dzięki fermentacji bakteriologicznej.Ponowne wykorzystywanie odpadów powinno być podjęte w znacznie większej skali, powinno stać się w społeczeństwie odpowiednikiem ponownego wpro­wadzania elementów do cyklu, jakie w systemie ekologicznym realizują saprofagi .

Leave a Comment