SYMULACJA STOSOWANA

Symulacja stosowana jest dziś w wielu dziedzi­nach, dzięki jej językowi, zarazem mocniejszemu prostszemu, a także dzięki wykorzystywaniu no­wych sposobów łączności z maszyną cyfrową (wyj­ście graficzne na ekran oscyloskopu, metody szyb­kiego trasowania i wprowadzania danych czy auto­matyczne rysunki animowane, pod kontrolą kom­putera).Oto niektóre przykłady świadczące o różnorodno­ści zastosowania symulacji. Ekonomia i poli­tyka: ekonomiczny wybór planu, symulacja kon­fliktów, „modele świata”. Administracja przedsiębiorstw: polityka marketingu, pene­tracja rynku, lansowanie nowego produktu. Eko­logia: działanie czynników zatruwających atmo­sferę, ich koncentracja w łańcuchu żywieniowym.

Leave a Comment