ANALIZA SYSTEMÓW

Analiza systemów polega na określeniu granic systemu, którego model mamy sporządzić, na zidentyfikowaniu ważnych elementów i typów od­działywań między tymi elementami i na ustaleniu związków, które łączą je w zorganizowaną całość. Te elementy i typy związków są klasyfikowane. Następnie dokonuje się wyodręb­nienia i identyfikacji zmiennych strumienia, zmien­nych stanu, pętli dodatnich i ujemnych sprzężeń zwrotnych, opóźnień, „źródeł” i „studni”. Każdy cykl rozpatrywany jest oddzielnie, oceniany jest także jego wpływ na zachowanie różnych podukładów sy­stemu.

Leave a Comment