MOC BANKU DANYCH

Moc banku danych maszyny cyfrowej zawie­rającej informacje bibliograficzne można wyrazić maksymalną ilością pożytecznych informacji uzyska­nych w najkrótszym czasie. Kiedy użytkownik kie­ruje do banku informacji bardzo konkretne pytanie otrzymuje niewielką liczbę danych, z pewnością bar­dzo uzytecznych, jednak istnieje ryzyko, że duża część informacji powiązanych z pytaniem nie zosta­nie wydobyta. Jeżeli natomiast pytanie jest bardziej ogólne a więc mniej konkretne) otrzymujemy ogrom­ną ilość informacji, niektóre z nich są bardzo poży­teczne, inne zupełnie bez znaczenia. W takim przy­padku trzeba poświęcić bardzo dużo czasu na upo­rządkowanie odpowiedzi maszyny.

Leave a Comment