INNE PRAWO

Użytkownik zostaje usatysfakcjonowany w wyniku kompromisu, ma bowiem pewność, iż w szybkim czasie uzyskał niemal wszystkie informacje jakie uważa za pożyteczne, nawet jeśli dzieje się to za cenę 50% szumu.Na ogół, jak wykazują równania, we wszystkich procesach sprzężonych osiąga się maksymalną moc kiedy stosunek sił wynosi 1:1 Znaczy to, że czło­wiek (podobnie zresztą jak rośliny czy zwierzęta) woli poświęcić wydajność na rzecz mocy. Przykła­dem tego może być energetyczny metabolizm społe­czeństwa. Jest to bardzo proste i bardzo ogólne pra­wo , które daje się zastosować zarówno do systemów fizycznych, biologicznych, jak i społecznych.Inne prawo odnosi się również do wielu systemów. Jest to dobrze znane ekonomistom prawo malejącej wydajności. Kiedy globalny rezultat jest wynikiem wielu czynników, wystarczy, by wzrost tylko jednego z nich został ograniczony, a rezultat globalny również będzie dążył do nieprzekraczalnej granicy (asymptota). Funkcja matematyczna, która wyraża to prawo, to hiperbola. Mimo znacznego wzrostu energii i wydatków wydajność nie wzrasta.

Leave a Comment