NASILENIE SIEDLISK AKTYWNYCH

Prawo to odnajdujemy w biologii w nasyceniu siedlisk aktywnych enzymami; w rolnictwie, gdzie mimo masowych zastrzyków paliw kopalnych wy­dajność energetyczna procesów rolniczych (w kalo­riach przyswajalnych przez człowieka) osiąga gra­nicę; w rachunkowości, gdzie wysiłki zmierzające do otrzymania dokładności dwóch cyfr po przecinku na komputerach są niewspółmierne do rzeczywistej użyteczności takiej precyzji; w żeglarstwie, gdzie po przekroczeniu pewnej szybkości powiększenie po­wierzchni żagli i wynikające z tego trudy załogi mają jedynie nieznaczny wpływ na dalsze zwiększa­nie prędkości. Wnioski, jakie należy wyciągnąć z prawa male­jącej wydajności, są istotne: w wielu organizacjach, przedsiębiorstwach, zespołach osiągnięto już dawno, nawet nie wiedząc o tym, granicę wydajności. A jed­nak w celu zwiększenia tej wydajności uruchamia się nadal cuda pomysłowości, ogromne ilości energii czy ważnych zasobów ludzkich i materiałowych, pod­czas gdy czynnik ograniczający pozostaje nie zauwa­żony.

 

Leave a Comment