WZROST ENERGII WOLNEJ

Sybsydium to uka­zuje w kategoriach energetycznych, że koszt jest ściśle powiązany z intensywnością transformacji. Całkowite sybsydium energetyczne powiązane jest z natężeniem metabolizmu organizmu społecznego, a więc z rytmem jego wzrostu. Jest rzeczą po­wszechnie znaną, iż kraje mające najwyższą stopę wzrostu i najwyższy dochód narodowy brutto są również najpoważniejszymi konsumentami energii.Wzrost energii wolnej na każdym etapie transfor­macji produktu w trakcie jego wytwarzania jest fi­zycznym ekwiwalentem ekonomicznego pojęcia war­tości dodatkowej. Energia osiąga maksimum w mo­mencie dokonywania zakupu przez konsumenta, po­tem zmniejsza się, wolniej lub szybciej. Ale konsu­ment nie „konsumuje” produktu. Odrzuca go w śro­dowisko naturalne, kiedy uzna, że jest już niepo­trzebny. Niektóre odpady zachowują w ten sposób wysoki poziom wolnej energii. I tu kryje się praw­dziwe marnotrawstwo:  niewykorzystanie  wolnej energii obecnej w odpadach.

Leave a Comment