PRZYCZYNY KRYZYSU ŻYWNOŚCIOWEGO

Najbardziej odkrywcze okazało się zastosowanie ana­lizy energetycznej do całego sektora żywieniowego. Produkcja i dystrybucja żywności należą do naj­ważniejszych funkcji organizmu społecznego. Wyra­ża się to zresztą na płaszczyźnie ekonomicznej od­setkiem budżetu rodzinnego przeznaczonego na wy­żywienie: z 49%  1950 roku we Francji spadł on do 27% w 1973. W USA wynosi mniej niż 22% budżetu rodziny.Strumień pieniędzy, stanowiący prawie czwartą część całego budżetu konsumpcyj­nego, powinien być zrównoważony przez co najmniej taki sam strumień energii.Analiza energetyczna wskazuje, że całość energii wydatkowanej na produkcję żywnościową wynosi około 15% całego budżetu energetycznego USĄ 22% elektryczności. Energia zużywana jest w przedsiębiorstwach rolnych, przemyśle spożyw­czym, transporcie, w sektorze handlu (supermar­kety) i w domach (lodówki, zamrażarki, kuchenki, piece).

Leave a Comment