WYCZERPYWANIE ZASOBÓW

Gdyby ekono­miści musieli określić wyczerpywanie zasobów, prze­widując na coraz dalszą przyszłość, przyłączyliby się do poglądów specjalistów w dziedzinie termodyna­miki. Obliczenia te oparte są na obliczeniu energii nie­zbędnej w procesie niezwykle powolnym (i do pew­nych granic odwracalnym). Ale system ekonomiczny jest systemem otwartym, przez który przepływa nie­odwracalny strumień energii. Ponadto, jak wskazuje prawo optymalnej wydajności, wolimy poświęcać wydajność na rzecz mocy, co prowadzi do marno­wania średnio 50% energii, jaką dysponujemy, w ce­lu szybszego dokonania transformacji. Dodatkowa energia, która pozwala na przejście od termodyna­miki do ekonomii i równocześnie wyznacza wartość, jaką przypisujemy rzeczom materialnym, to sub­sydium energetyczne.

Leave a Comment