WEDŁUG KLASYCZNEJ INTERPRETACJI

Według klasycznej interpretacji ekonomia zajmu­je się dystrybucją poszukiwanych dóbr. Najistotniej­szym zaś zasobem, którego niewielka ilość warun­kuje wszystkie inne, jest wolna energia (zwa­na również potencjałem termodynamicznym). Ekonomia systemów biologicznych i ekologicznych opie­ra się w całości na rozpoznaniu wartości tego osta­tecznego dobra. Ekonomia ta więc sprowadza się do zarządzania dziedzictwem energetycznym i do prze­myślanego wykorzystywania iriformacji w celu or­ganizowania” energii w produkty bezpośrednio przy­swajalne przez komórkę, organizm czy też rozmaite gatunki istniejące w systemie ekologicznym.

Leave a Comment