PRZYKŁAD CIEKAWEJ SYMBIOZY

Podstawowa idea polega na tym, by dostarczyć mikroorganizmom, umieszczonym w fermentatorze, elementów, które są im niezbędne do wzrostu i roz­woju, przy równoczesnym sprawowaniu ścisłej kon­troli nad fizykochemicznymi warunkami ich środo­wiska. Maszyny cyfrowe pozwalają na ustalenie i utrzymanie optymalnych warunków reakcji: sub­stancji odżywczych, stopnia zakwaszenia, zawartości CO2, eliminacji odpadów itp. Połączenie to stanowi przykład ciekawej symbio­zy człowieka, maszyn cyfrowych i mikrobów: czło­wiek otrzymuje substancje niezbędne do przeżycia i rozwoju (proteiny, lekarstwa) i dostarcza w zamian mikrobom pożywek i optymalnych warunków pracy; maszyny cyfrowe natomiast rejestrują, po­równują i regulują ogromną ilość parametrów po­średniczących, typowych dla reakcji biologicznych.

Leave a Comment