ŚCISŁY ZWIĄZEK

W rzeczywistości istnieje bardzo ścisły związek między energią, pracą i kapitałem produkcyjnym. Ekonomiści wiedzą od bardzo dawna, że energia i praca zmieniają się w odwrotnych kierunkach. Współzawodniczą ze sobą w wykorzystywaniu kapi­tału produkcyjnego. Ponieważ, jak powszechnie wia­domo, energia jest zdolnością wykonania pracy, więc energia i praca są substytutami. A oto przykłady ukazujące te związki, a także za­lety analizy energetycznej. Pięć najbardziej energo­chłonnych przemysłów to, w kolejności: aluminiowy, papierniczy, stalownie, cement i petrochemia. Tylko te gałęzie przemysłu pochłaniają 40% całej energii wykorzystywanej w przemyśle USA. Mimo to ich udział w całości zatrudnienia wynosi tylko 25%. W tych gałęziach przemysłu niezwykle ważny jest ka­pitał produkcyjny.

Leave a Comment