WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZY ENERGIĄ A PRACĄ

Ewolucję tę powinno się porównać z sytuacją w krajach biednych czy w kulturach zwanych prymi­tywnymi, gdzie na jedną zainwestowaną kalorię otrzymuje się od 5 do 50 kalorii żywnościowych. Tymczasem w naszych wysoko rozwiniętych kra­jach, potrzeba od 5 do 10 kalorii paliw kopalnych, by otrzymać jedną kalorię pożywienia.Analizę energetyczną można również zastosować do rozwiązywania problemów zanieczyszczenia odpada­mi trwałymi, na przykład, by określić, czy korzyst­niej jest zebrać zużyte papiery i kartonowe opako­wania i ponownie je wykorzystać po przetworzeniu, czy lepiej spalić je i odzyskać ciepło do ogrzewania. Bardzo interesujące perspektywy kryją badania następstw zastąpienia pracy ludzkiej energią, bada­nia nad tworzeniem nowych czy likwidowaniem części istniejących miejsc pracy, nad przechodzeniem od produkcji bardziej energochłonnej do mniej ener­gochłonnej.

Leave a Comment