DZIĘKI ODDZIAŁYWANIU PĘTLI

Dzięki oddzia­ływaniu pętli wzmocnienia i ich wzajemnych powiązań system ekologiczny dokonuje selekcji gatunków jednostek, które najskuteczniej przyczyniają sią do funkcjonowania i utrzymania całości. na koniec, ujęcie ekoenergetyczne’ukazuje zwią­zek pomiędzy czasem i energią. Empiryczne prawo jest proste: „oszczędność na czasie paci się energią. By jechać szybciej, posługuje­my się samochodem, odrzutowcem. By produkować szybciej — taśmą montażową, automatyzacją. Oszczę­dzone minuty to | wydatkowane kilokalorie. Aby zy­skać na czasie, zwiększa się ilość energetycznej po­żywki wstrzykiwanej w społeczną megamaszynę. Na tym polega błędne kolo wzrostu ekonomicznego, któ­ry miał przecież zapewnić więcej wolnego czasu. Zyskujemy na czasie, ale za jaką cenę?

Leave a Comment