WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

W 1945 roku wydajność ta wynosiła 3,7 kalorii na każdą zainwestowaną kalorię. Między 1945 a 1970 rokiem wydajność energetyczna upraw kukurydzy zmniejszyła się o 24%, podczas gdy rów­nocześnie wzrastała systematycznie wydajność w to­nach z hektara. John S. Steinhart z Uniwersytetu w Wisconsin zastosował analizę energetyczną do całego systemu rolnictwa i żywienia w Stanach Zjednoczonych mię­dzy 1940 a 1970 rokiem. Wyniki analizy pokazują wzrastającą rozbieżność między ilością energii nie- zbędnej do produkcji żywieniowej a ilością energii odpowiadającej potrzebom żywnościowym ludności amerykańskiej w badanym okresie. Rozbieżność ta powstaje dlatego, że zużycie energii związanej z rol­nictwem i wzrostem poziomu żyda pociąga za sobą zwiększoną konsumpcję produktów konserwowych, zamrożonych i półfabrykatów, których przygotowa­nie i magazynowanie pochłania znaczne ilości ener­gii.

Leave a Comment