REZULTATY ANALIZY

Analizę energetyczną opierali na następujących ele­mentach: praca robotników rolnych (ilość konsumo­wanych dziennie kilokalorii), koszt energetyczny wyprodukowania maszyn rolniczych, zużyta benzy­na, koszt energetyczny produkcji nawozów, środkow owadobójczych, chwastobójczych, nasion, ilość ener­gii elektrycznej czy ropy naftowej zużytej do su­szenia, irygacji pól, transportu kukurydzy.Analiza ta przyniosła następujące rezultaty: w 1970 roku trzeba było na jeden akr wydatkować 2,9 miliona kilokalorii (to znaczy odpowiednik ener­getyczny 750 litrów benzyny na hektar), aby wy­produkować 8,16 miliona kilokalorii zawartych w ziarnach zebranej kukurydzy. Odpowiada to wydaj­ności energetycznej 2,82 kalorii na każdą zainwesto­waną kalorię.

Leave a Comment