PROSTE ODDZIAŁYWANIA

Proste oddziaływanie liniowe można opisać za po­mocą relacji matematycznych, w których zmienna zależna rośnie lub maleje proporcjonalnie do war­tości zmiennej niezależnej (np. zależność dro|;i i cza­su, gdy samochód porusza się ze stałą średnią pręd­kością po autostradzie). W przypadku oddziaływań nieliniowych zmienne są mnożone lub dzielone przez współczynniki, mo­gące być funkcjami innych zmiennych. Przykładem funkcji nieliniowej jest wzrost wykładniczy.Innym przykładem relacji nieliniowej jest reakcja enzymów na różne stężenia substratów (molekuł, które ulegają przekształceniom). W niektórych przy­padkach (w obecności inhibitorów) szybkość trans­formacji jest powolna, w innych (w obecności akty­watorów) szybkość reakcji jest duża aż do chwili nasycenia miejsc aktywnych.

Leave a Comment