OWOCNE WZBOGACENIE

Powyższa definicja oddala się od definicji mającej pewną tendencję strukturalistyczną, według której system jest strukturą zamkniętą. Taka struktura nie może ewoluować, może jedynie przechodzić przez fazy załamania, wynikające z braku równowagi we­wnętrznej. W istocie podobne definicje, jak to już było po­wiedziane wyżej, są zbyt ogólne, by mogły być na­prawdę użyteczne. Nie pozwalają na wyjaśnienie dwuznaczności wyrażeń takich jak „człowiek syste­mu”, „duch systemu”, „system polityczny”, „system informatyczny” czy „system transportu”.Znacznie bardziej owocne wydaje mi się natomiast wzbogacenie pojęcia systemu przez opisanie, w moż­liwie najogólniejszy sposób, zasadniczych cech i wła­ściwości systemów, bez względu na to, jaki poziom złożoności reprezentują.

Leave a Comment