ENERGIA I PRZEŻYCIE

Kryzys energetyczny ujawnił w sposób nagły i wręcz dramatycznie „fizyczny” aspekt ludzkiej społeczno­ści. Nic bowiem nie wymknie się nieubłaganym pra­wom termodynamiki — nawet społeczeństwo, po­dobnie jak każda maszyna i każdy organizm, podle­ga im bardzo ściśle. Wydaje się, że dla ekonomistów to odkrycie, którego dokonali później niż biolodzy i ekolodzy, było pewnym zaskoczeniem. W istocie od niedawna dopiero dysponujemy ele­mentami niezbędnymi do tego, by zbadać w całości krążenie i degradację energii w społeczeństwie. To znaczy, zbadać metabolizm organizmu społecznego, jego podstawową funkcję samozachowawczą Obser­wowanie tego metabolizmu „pod makroskopem” uwi­dacznia główne kierunki jego funkcjonowania, nie­dostrzegalne „z zewnątrz”.

Leave a Comment