JAK UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTW UJĘCIA SYSTEMOWEGO?

Usta­lona w XIX wieku hierarchia dyscyplin, oćl nauk najbardziej „szlachetnych” do najmniej „szlachet­nych” (matematyka i fizyka na szczycie, nauki o  człowieku czy o społeczeństwie na samym dole dra­biny) w dalszym ciągu odbija się na naszym stosunku do przyrody i naszej wizji świata. I stąd być może bierze się ów sceptycyzm czy wręcz nieufność do ujęcia systemowego u matematyków i fizyków, któ­rzy otrzymali najdoskonalsze wykształcenie teore­tyczne. Wprost przeciwnie biolodzy, ekonomiści, eko­lodzy, których charakter badań przyzwyczaił do roz­ważań w kategoriach strumieni, transferów, wymia­ny, nieodwracalności — w sposób bardziej natural­ny asymilują pojęcia systemowe i łatwiej porozu­miewają się między sobą.

Leave a Comment