UKRYCIE NIEBEZPIECZEŃSTW

By bardziej jeszcze zdemistyfikować ujęcie syste­mowe i pozwolić, by stało się ono postawą in­terdyscyplinarną, ćwiczeniem w opanowaniu złożoności i wzajemnych zależności — należałoby może posunąć się aż do odrzucenia samej nazwy ujęcia czy metody systemowej. Globalna wi­zja nie jest zarezerwowana jedynie dla wielkich przywódców, filozofów czy naukowców. Każdy z nas może „spojrzeć z boku”. Nauczyć się oglądać pod makrcskopem, by stosować zasady systemowe, two­rzyć modele myślowe bardziej dokładne, a może na­wet osiągnąć panowanie nad grą wzajemnych zależ­ności.Nie należy jednak ukrywać niebezpieczeństw pły­nących ze zbyt „systematycznego” stosowania ujęcia systemowego. Ujęcie czysto opisowe, jedynie pod kątem relacji, prowadzi w szybkim tempie do zbioru bezużytecznych modeli rozmaitych systemów przy­rody.

Leave a Comment