SYSTEM SAMOREGULUJĄCY

Komórka jest więc systemem samoregulacyjnym, przekształcającym energię, zdolnym w każdej chwili zrównoważyć swoją produkcję z konsumpcją we­wnętrzną i z energią, jaką dysponuje.Aby powiązać działalność komórki z działalnością całego organizmu, trzeba zająć się dwiema dopełnia­jącymi się funkcjami: oddychaniem i odży­wianiem. Co dzieje się na poziomie komórki?Oddychanie jest podstawową reakcją życia zwie­rzęcego. Jest to spalanie w obecności tlenu odbywa­jące się w mitochondriach. Reakcja ta pozwala ko­mórce wydobyć z otrzymanych z zewnątrz pokar­mów energię, która jest jej potrzebna do syntetyzo­wania materiałów, przemieszczania się, wydzielania specjalnych substancji, emitowania sygnałów elekt­rycznych i, oczywiście, do reprodukcji. Rozpatrywany pod tym kątem proces oddychania jest funkcją znacznie szerszą niż zwykła wentylacja płuc, z czym często jest utożsamiany.

Leave a Comment