ZAWORY KONTROLUJĄCE

Zawory kontrolujące przepływy różnych stru­mieni. Każdy zawór można wyobrazić sobie jako ośrodek decyzji odbierający informacje i prze­kształcający je w działanie. Na przykład: szef przed­siębiorstwa, instytucji, czynnik transformacji lub jej katalizator, jak enzym. Celem tych działań jest zwiększenie lub zmniejszenie intensywności strumie­nia. Ich symboliczne przedstawienie przypomina za­wór lub kurek umieszczony na linii przepływu stru­mienia.Opóźnienia wynikające z różnych szybko­ści przepływu strumienia, długości okresu magazy­nowania w zbiornikach czy „ocierania się” poszcze­gólnych elementów systemu. Opóźnienia grają waż­ną rolę w zjawiskach amplifikacji (wzmocnienie) lub inhibicji (hamowanie), typowych w zachowaniu systemów złożonych.I na koniec pętle informacji zwane pętlami sprzęzenia zwrotnego (feed-buck). Odgry­wają one decydującą rolę w zachowaniu systemu łącząc wyniki działania zbiorników, opóźnień, zawo­rów i strumienia. Liczne przykłady sprzężenia zwrot­nego podawane były w pierwszym rozdziale: regu­lacja populacji, równowagi cen czy zawartości wap­na w plazmie.

Leave a Comment