ANALIZA I SYNTEZA

Ujęcie analityczne i ujęcie systemowe uzupełniają się raczej niż wykluczają. Nie można jednego z nich zastąpić drugim.Ujęcie analityczne próbuje sprowadzić system do najprostszych elementów, jakie się nań składają, aby badać je; szczegółowo i zrozumieć rodzaje oddziały­wań, które występują między nimi. Następnie, zmie­niając każdorazowo tylko jedną z występujących zmiennych, wydedukować prawa ogólne pozwalające przewidzieć właściwości systemu w różnych warun­kach. Aby możliwe było takie przewidywanie, nie­zbędna jest addytywność własności elementarnych. Występuje ona w przypadku systemów homogenicz­nych, to znaczy zawierających elementy podobne, które oddziałują na siebie w niewielkim stopniu. Dają się tu zastosować prawa statystyczne, pozwala­jące zrozumieć zachowanie nie zorganizowanej zło­żoności.

Leave a Comment