ZŁOŻONOŚĆ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Połowa Nagród Nobla w dziedzi­nie medycyny w ostatnich pięciu latach przyznana została za osiągnięcia w zakresie biologii molekular­nej. Złożoność wiedzy i umiejętności wymaganych od ludzi pracujących nad mikroorganizmami i enzyma­mi porównać można do tej, która przyczyniła, się do tak wielkich osiągnięć uczonych atomistów w la­tach czterdziestych i pięćdziesiątych i doprowadziła do ujarzmienia energii nuklearnej, ale także do po­wstania broni atomowych. Właśnie ta masa wiado­mości zgromadzonych w dziedzinach pokrewnych biologii i chemii, jak mikrobiologia, biologia mole­kularna, genetyka, biochemia, chemia organiczna, in­żynieria chemiczna, pozwala przepowiadać bliską re­wolucję.

Leave a Comment