W ZŁOŻONEJ STRUKTURZE

To samo dotyczy systemów społecznych. W złożo­nej strukturze organizacyjnej każda jednostka zwią­zana jest z innymi gęstą siecią wzajemnie od siebie zależnych funkcji, pociągających za sobą transfer energii materiałów i pracy. Taka organizacja musi więc obrocie na swoją korzyść część budżetu ener- ge ycznego, który mógł być rozdzielony na poszcze­gólne jednostki. W nowoczesnych społeczeństwach niema] połowa energii otrzymanej przez jednostki w ormie pensji, dochodów, produktów przemysłowych czy żywnościowych powinna wrócić do „organizacji” (tzn. państwa) w postaci podatków, aby możliwe było przetrwanie systemu społecznego.

Leave a Comment