W SYTUACJI KRYZYSU

W sytuacji kryzysu społeczeństwo odwołuje się do najlepszego zastępczego źródła energii, jaki zna­my: do energii nuklearnej. Jednak jest ona kosztow­na, pochłania kapitał, pracę, informacje, nie mó­wiąc już o nowych zagrożeniach, jakie stwarza, Ener­gia nuklearna, usytuowana między jedną a drugą zasadniczą fazą rozwoju ludzkości, zużywa, być mo­że, więcej nagromadzonego kapitału (finansowego, produkcyjnego, wiedzy) niż eksploatacja zasobów ziemi, nawet w przypadku, jeśli równocześnie zuży­cie paliw kopalnych jest minimalne.Ta krótka historia energii pokazuje, że społeczeń­stwo me wymyka się nieubłaganym prawom ener- ge ycznym. Im bardziej złożone społeczeństwo, tym większe ilości energii pochłania jego utrzymanie. Organizacja każdego systemu rozwija się do mo­mentu, kiedy energetyczny koszt wzrostu stopnia złożoności (dodany do kosztów; utrzymania organi­zacji i nieuniknionych strat) jest równy całości budżetu energetycznego, jakim rozporządza dany system. Jeśli budżet ten zostanie przekroczony czy tez znikają źródła energii, system ulega dezorgani­zacji i gmie.

Leave a Comment