W PROCESIE REGULACJI

W procesie regulacji organizmu występuj: skom­plikowane obwody, wychodzące znacznie poza granice organizmu, obejmujące także jego otoczenie. Przywołajmy obraz z początku tego roz­działu: człowiek pracujący w przedsiębiorstwie. Po­szukiwanie rekompensaty, uznania czy pewnej przy­jemności (płynącej z poczucia dominacji, władzy lub po prostu z dobrze wykonanej pracy), w połączeniu z lękiem spowodowanym dyscypliną i hierarchią w przedsiębiorstwie, oddziałują bez przerwy na pro­cesy regulacji równowagi wewnętrznej i równowagi wobec najbliższego otoczenia. Stresy, niepokoje, frustracje, radości, przyjemności, zadowolenie wy­wierają również codzienny wpływ na procesy regu­lacji hormonalnej, na mobilizację zasobów energe­tycznych i w efekcie na nasze fizyczne i psychicz­ne zdrowie.

Leave a Comment