TEORIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Teoria prawdopodobieństwa, teoria kinetyczna ga­zów, termodynamika, statystyka populacji opierają się na zjawiskach urojonych i nierealnych, na upro­szczeniach użytecznych, ale idealnych, prawie nigdy nie spotykanych w przyrodzie: to świat homogenicz­ny, izotropowy, świat linearny, w którym działa prawo superpozycji. Świat „gazów doskonałych”, reakcji „odwracalnych”, „czystej i doskonałej” kon­kurencji!. Ale w zjawiskach biologicznych i socjologicznych zawarte jest trwanie i nieodwracalność. Związki między elementami są równie ważne, jak same ele­menty. Niezbędne więc były nowe narzędzia, by stu­diować zorganizowaną złożoność, wzajemne zależ­ności i regulacje.

Leave a Comment