TA SAMA SUMA

Ta sama suma zainwesto­wana w zbudowanie sieci kolejowej pochłonęłaby 20,1-1012 kcal i wymagałaby zatrudnienia 264 000 osób, a więc byłoby to dodatkowo 8000 zatrudnio­nych w porównaniu z programem autostrad. I wresz­cie, ta sama suma wydana na szeroko zakrojony program ochrony zdrowia pochłonęłaby z pewnością niewiele energii, ale pozwoliłaby na stworzenie 423 000 miejsc pracy (a więc o 167 000 więcej niż program budowy autostrad i o 159 000 więcej niż kolej żelazna).Analiza energetyczna ułatwi w sposób zdecydo­wany wybór bardziej właściwych i korzystnych środków rozwiązania niektórych problemów, wywo­łanych przez kryzys energetyczny, kryzys żywnoś­ciowy i kryzys środowiska naturalnego. Pozwoli bo­wiem odpowiedzieć w danych liczbowych na przykład na pytania typu: czy kosztowniejsze jest uru­chomienie nowych źródeł energii, czy ulepszenie efektywności produkcji aluminium?

Leave a Comment