KAPITAŁ ZIEMI

Przejście do drugiej fazy oswajania energii zbiega się z odkryciem i eksploatacją zasobów podziemnych, węgla kamiennego i ropy naftowej. Kapitału ziemi. Eksploatacja wybuchowa, trwająca zaledwie kilka sekund na geologicznym zegarze…Organizacja społeczna w miastach rozwija się i komplikuje. Króluje węgiel, para i maszyny. Two­rzy się podział pracy, powstają fabryki. Sieć kolei że­laznych i statki transatlantyckie. Rozwój przemysło­wy końca XIX i początku XX wieku. Narodziny ka­pitalizmu i klasy robotniczej. Nowe podporządkowa­nie człowieka za pośrednictwem umowy o pracę.Ropa naftowa to tania energia: elektryczność, sa­mochód i samolot odrzutowy. Wspaniały rozkwit mocy przemysłowych, indywidualnej konsumpcji, transportu i komunikacji. Ale także marnotrawienie cennego kapitału, degradacja środowiska naturalne­go, zamieszki polityczne i gospodarcze.

Leave a Comment